Khởi động từ với cuộn dây điều khiển loại AC


1 2 3 8