.

0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-5X16 - 0,6/71 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-5X6 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-5X10 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DW-5X4 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -31%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-5X1,5 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-5X1 - 0,6//1kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-5X2.5 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-5x0,75 - 0,6//1kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -31%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-5x0,5 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (5 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)