.

0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

 •  
  -30%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-2x16 - 0,67/1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-2x10 - 0,6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DW-2x4 - 0.6//1 kv/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -29%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DW-2x6 - 0,6/71 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -28%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DW-2x2,5 - 0,6/71 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -32%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-2X1,5 - 0,67/1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -27%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DW-2x1 - 0,6//1kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -28%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-2x0,75 - 0,6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)

   
   
 •  
  -32%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  DVV-2x0,5 - 0.6//1 kV/Cáp điều khiển - 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC,vỏ PVC)